Skip to main content

Regulamin Sklepu Urtica Dzieciom

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Fundacji Urtica Dzieciom z dnia 19.09.2019 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Fundacja – Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana pod numerem KRS 0000693315 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 894-31-13-029, REGON: 368183691 – prowadząca Witrynę, a w tym Sklep internetowy, oraz przyjmująca Zamówienia od Klientów, z którą Klienci mogą kontaktować się poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@urticadzieciom.pl lub pod numerem telefonu: 71 731 66 68; 71 732 83 68
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z Fundacją czynności prawnej (w szczególności Umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fundacji dostępnego w ramach Witryny;
 6. Sklep internetowy (lub Sklep)– serwis internetowy dostępny w ramach Witryny, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar– rzeczy prezentowane w Sklepie Internetowym, będące przedmiotem Umów sprzedaży zawieranych wskutek akceptacji Zamówień przez Fundację (system Sklepu internetowego);
 8. Umowa sprzedaży (lub Umowa)– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [Fundacją a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta (lub PKu)– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Witryna – strona internetowa Fundacji dostępna pod domeną www.urticadzieciom.pl;
 12. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Fundacją.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego w ramach Witryny.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ponadto stanowi integralną część Umowy sprzedaży Towarów.

2.3. Sklep internetowy, działający pod w ramach Witryny, prowadzony jest przez Fundację.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania oraz realizacji Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies; 

b) przeglądarka internetowa Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Do korzystania ze Sklepu internetowego, tj. dokonywania rejestracji oraz składania Zamówień, uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności pełnoletnie.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej w module „Na skróty” serwisu www.urticadzieciom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Fundacja umożliwia również dokonywanie Zamówień bez rejestracji konta, pod warunkiem podania przez Klienta danych niezbędnych celem dokonania transakcji (a w tym danych osobowych), w szczególności danych adresowych niezbędnych do doręczenia Towaru, ujętych w formularzu Zamówienia.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na związanie się treścią Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych ujętych w formularzu, w związku z rejestracją w Sklepie oraz realizacją Zamówień. Fundacja zastrzega sobie ponadto prawo proponowania Klientom, aby wyrażali ponadto zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych, jednak wyrażenie tych zgód jest nieobowiązkowe.

3.4. Fundacja może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia  przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, bądź podszywa się pod inną osobę;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fundację za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, godzące w prawa osób trzecich lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fundacji.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fundacji.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fundacji,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na Witrynę, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, potwierdzenie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia z Fundacją Umowy sprzedaży Towarów uwzględnionych w koszyku, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Fundacja ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na sposoby przewidziane w (aktualnym na moment złożenia Zamówienia). Dodatkowo, sposoby dostawy wraz z ich kosztami zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. W przypadku, gdy Fundacja oferuje wiele sposobów dostawy danego Towaru (danych Towarów), Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy. Klient ponosi koszt dostawy, chyba że Fundacja zaoferowała darmową dostawę w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji wysyłki jest zgodny z rodzajem transportu wybranego przez Klienta i uwzględniony na potwierdzeniu zamówienia wysłanego przez sklep internetowy Fundacji Urtica Dzieciom. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych okolicznościami, termin realizacji wysyłki może ulec wydłużeniu. Termin na realizację wysyłki rozpoczyna bieg:

a) w przypadku uiszczenia ceny przelewem na rachunek bankowy Fundacji – w momencie zaksięgowania należności na rachunku bankowym Fundacji;

b) w przypadku płatności w systemie Przelewy24 (a w tym przy pomocy karty płatniczej lub kredytowej) – w momencie otrzymania przez Fundację potwierdzenia od operatora płatności o dokonaniu wpłaty.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej w module „Na skróty” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia oraz specyfikacji Zamówienia poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, potwierdzenie zamówienia lub faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na rachunek bankowy Fundacji: 72 1050 0086 1000 0090 3133 5228

b) płatności w systemie Przelewy24 (a w tym przy pomocy karty płatniczej lub kredytowej)


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje – na podstawie przepisów PKu – prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni i wysyłając je:

a) w formie pisemnej na adres Fundacji podany w niniejszym Regulaminie;

b) w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres e-mail: sklep@urticadzieciom.pl

7.2. Termin 14-dniowy, o którym mowa w punkcie 7.1. powyżej, liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru Konsumentowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3. Konsument – w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w punkcie 7.1. powyżej – może (lecz nie musi) skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.7.4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach wymienionych w treści załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu („Wyłączenia prawa do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta”).

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Fundację. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 1. ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument, chyba że Fundacja zaproponuje Konsumentowi odebranie Towaru lub zorganizowanie jego transportu zwrotnego.

7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Fundacja zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Fundacja została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy – z zastrzeżeniem, że Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania od Konsumenta zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Zwrot płatności dokonany zostaje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie lub w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże, że zamierza skorzystać z innego rozwiązania (np. poprzez wskazanie numeru rachunku bankowego). W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem należności.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Fundacja jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Konsumentem za wady Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego (lub innych właściwych aktów prawnych).

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:

a) w formie pisemnej na adres Fundacji podany w niniejszym Regulaminie lub

b) w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres sklep@urticadzieciom.pl.

Fundacja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 20 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej złożenia.

8.3. Fundacja nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej – pod warunkiem, że informacja o udzielonej gwarancji na dany Towar została udostępniona w ramach zakładki Sklepu obejmującej ten Towar lub Klient wraz z Towarem otrzymał kartę gwarancyjną. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Fundacja informuje, że Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Fundacją. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c) Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Fundacją, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8.5. Fundacja wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Fundacja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: mailowo pod adres: sklep@urticadzieciom.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Fundacja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Przetwarzanie danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób reprezentujących Klientów niebędących osobami fizycznymi (a w tym ich pracowników i przedstawicieli) jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000113253, o numerze NIP 894-311-30-299. Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@urticadzieciom.pl.

10.2. Dane osobowe osób wymienionych w punkcie 9.1 przetwarzane są w celu rejestracji w Sklepie oraz realizacji Zamówień. W przypadku wyrażenia dodatkowej, nieobowiązkowej zgody, dane te są przetwarzane również w celach marketingowych Fundacji.

10.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w punkcie 9.1 stanowi wyrażona przez nie zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), a w przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna – ponadto art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie Umowy z osobą, której dane dotyczą).

10.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację jest dobrowolna i osoby, o których mowa w punkcie 9.1 powyżej, nie są zobowiązane do jej wyrażenia. Jest jednak konieczna celem rejestracji w Sklepie oraz realizacji Zamówień – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.

10.5. Odbiorcą danych osobowych osób, o których mowa w punkcie 9.1 powyżej, jest wyłącznie Fundacja, a dane te przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Fundacji. Jednakże, Fundacja może udostępniać dane również dostawcom usług płatniczych (zgodnie z punktem 9.12 poniżej).

10.6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; wyrażenia przez osoby, których dane dotyczą, sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Fundacji żądania ich usunięcia – co osoby, których dane dotyczą, mogą uczynić listownie na adres siedziby Fundacji, w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@urticadzieciom.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Klientów wiadomościach e-mail. W przypadku przetwarzania danych dotyczących Zamówień, dane te mogą być przetwarzane w dalszym ciągu – niezależnie od czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym – na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności celem należytej realizacji przez Fundację (lub innych odbiorców danych) obowiązków księgowych lub do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń Fundacji (lub innych odbiorców danych) wynikających z tych transakcji.

10.7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od Fundacji dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych (z zastrzeżeniem punktu 9.6 zd. 2 powyżej).

10.8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i z zastrzeżeniem punktu 9.6 zd. 2 powyżej.

10.9. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, nr tel.: +48 71 344 56 59, e-mail: iod.fundacjaud@iurico.pl.

10.11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10.12. Jednocześnie Fundacja informuje, że nie jest administratorem danych osobowych pozyskiwanych poprzez platformę Przelewy24, w związku z uiszczaniem przez Klientów ceny za Towary w takiej formie. Administratorem tych danych osobowych jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, na której ciążą obowiązki związane z przetwarzaniem tych danych, w szczególności obowiązek informacyjny. Fundacja może jednak udostępniać operatorowi tej platformy dane osobowe pozyskane od Klienta, niezbędne do przeprowadzenia transakcji – których administratorem staje się wówczas PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku konieczności dopasowania jego treści do brzmienia aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Witrynie. Klientów posiadających zarejestrowane w Sklepie konta Fundacja powiadomi o zmianie w formie dokumentowej (wiadomość e-mail), na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy PKu, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od Umowy przez Konsumenta;
 2. Wyłączenia prawa do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Fundacji Urtica Dzieciom – Formularz odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

Początek formularza

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

……………………………

(miejscowość, data)

……………………..………
(imię i nazwisko Konsumenta)

……………………………..

……………………………..

(adres)

Fundacja Urtica Dzieciom

Ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………

 

 Data zawarcia umowy: ……………..………….

 Data odbioru rzeczy: ………………..………

 

…………………………………

Podpis Konsumenta

(wyłącznie jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej lub elektronicznego skanu)


Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego Fundacji Urtica Dzieciom – Wyłączenia prawa do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

Art. 38 PKu – Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Proszę także pamiętać o konieczności informowania Konsumentów o prawie odstąpienia od umowy (Rozdział VII Regulaminu “Uprawnienie do odstąpienia od umowy”) – najlepiej również w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia. Ja składając zamówienie takiej informacji nie otrzymałem – być może dostałbym tę informację w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia (tego nie sprawdziłem). Co prawda zawiera się ona w ramach Regulaminu (w obecnej wersji błędna, oparta na starej ustawie…), ale lepiej taką informację “podsunąć konsumentowi pod nos” – aby uniknąć kłopotów z konsumentami czy organami administracji (UOKiK, Inspekcja Handlowa).

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.