Skip to main content

Polityka prywatności

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Fundacja Urtica Dzieciom informuje, że:W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, ich Administratorem jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000693315, NIP: 8943113029, REGON: 368183691 (dalej jako: „Fundacja”). Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@urticadzieciom.pl.Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji – np. wystawienia faktury lub rachunku, rozliczenia Państwa darowizny na rzecz Fundacji (a w tym darowizny dokonanej w ramach Portalu charytatywnego), przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Fundację inicjatyw, a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy – np. zgłoszenia na turnus „Urtica Dzieciom Camp”, zgłoszenia udziału w Gali Urtica Dzieciom, udziału w inicjatywie „Słoneczna Galeria”, zrealizowania i rozliczenia Państwa darowizny na rzecz Fundacji, w tym dokonanej w ramach Portalu charytatywnego oraz dostawy Upominku wybranego przy przekazywaniu darowizny przez Portal charytatywny (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Fundację z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Fundacji, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji przez Fundację jej prawnie uzasadnionych interesów (innych niż wskazane w punkcie 3 lub 4 powyżej), to jest: informowania i promowania jej działalności charytatywnej, np. poprzez organizowanie wydarzeń, rozpowszechnianie zdjęć i materiałów audiowizualnych, zrealizowanych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację, na których może znajdować się Państwa wizerunek (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 • niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4 lub 5 powyżej wyrazili Państwo Fundacji dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:
 • realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • wykonywania umowy (np. darowizny) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. dokonania płatności darowizny i umożliwienia identyfikacji osoby dokonującej wpłaty;
 • wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Fundacji właściwego kontaktu z jej kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 • odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi;
 • informowania i promowania działalności charytatywnej Fundacji, np. poprzez rozpowszechnianie zdjęć i materiałów audiowizualnych, zrealizowanych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację – Państwa udział w tych wydarzeniach jest dobrowolny, niemniej, Fundacja może utrwalać i dokumentować ich przebieg za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Fundacja oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A., a w tym ich pracownicy, współpracownicy i doradcy, jak również podmioty współpracujące z Fundacją, a w tym świadczące na rzecz Fundacji usługi (m.in. księgowe oraz IT). W przypadku Państwa danych pozyskanych przez Fundację w celu ich udostępnienia (np. w sieci Internet), w szczególności Państwa wizerunku utrwalonego na zdjęciach i w materiałach audiowizualnych zarejestrowanych w trakcie wydarzeń organizowanych przez Fundację, odbiorcą tych Państwa danych mogą być wszyscy użytkownicy danego medium (np. internauci).Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:
 • zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.fundacjaud@iurico.pl , nr tel.: +48 71 344 56 59.Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Polityka Cookie

Czym są pliki cookie?
Jak używamy plików cookie?
Rodzaje plików cookie, których używamy:
Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:
Ustawienia plików cookie

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.