Skip to main content

Warunki newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

  1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław; telefon: 71 782 66 51/68, e-mail: biuro@urticadzieciom.pl;
  2. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newsletteru na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej;
  3. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Fundacji żądania ich usunięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat;
  6. mam prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;
  7. mam prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt. 10 adres; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
  10. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub 7 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi mam prawo skontaktować się z Fundacją na adres tradycyjny: Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław lub adres poczty elektronicznej: biuro@urticadzieciom.pl.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby być na bieżąco
ze sztuką pomagania.